Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. decembra 2021:

“Dragi otroci! Danes vam prinašam svojega Sina Jezusa, da vam da svoj mir. Otročiči, brez miru nimate prihodnosti niti blagoslova, zato se vrnite k molitvi, ker sta sadova molitve radost in vera, brez katere ne morete živeti. Današnji blagoslov, ki vam ga dajemo, nesite v svoje družine in obogatite vse tiste, s katerimi se srečujete, da občutijo milost, ki jo vi prejemate. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”
…………………………………….
Poruka, 25. prosinac 2021
„Draga djeco! Danas vam nosim svog Sina Isusa da vam da svoj mir. Dječice, bez mira nemate budućnosti ni blagoslova, zato vratite se molitvi jer plod molitve su radost i vjera, bez koje ne možete živjeti. Današnji blagoslov koji vam dajemo, nosite u svoje obitelji i obogatite sve one s kojima se susrećete, da osjete milost koju vi primate. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Sporočilo, ki ga je prejel videc Jakov na letnem srečanju s Kraljico miru 25. decembra 2021:

“Dragi otroci, vi ste in se imenujete Božji otroci. Ko bi le vaša srca občutila to neizmerno ljubezen, ki jo ima Bog do vas, bi se mu vaša srca priklanjala in se mu zahvaljevala v vsakem trenutku življenja. Zato, otročiči, danes, na ta milostni dan, odprite svoja srca in prosite Gospoda za dar vere, da bi v resnici mogli postati vredni imena Božjih otrok, ki se čistega srca zahvaljujejo in spoštujejo svojega nebeškega Očeta. Jaz sem z vami in vas blagoslavljam s svojim materinskim blagoslovom.”
…………….
Godišnje Gospino ukazanje Jakovu – 25. prosinca 2021.
Draga djeco, vi jeste i zovete se djeca Božja. Kada bi samo vaša srca osjetila tu neizmjernu ljubav koju Bog ima prema vama, vaša bi Mu se srca klanjala i zahvaljivala u svakom trenutku vašega života. Zato, dječice, danas na ovaj milosni dan otvorite vaša srca i molite Gospodina za dar vjere, da biste uistinu mogli postati dostojni imena djece Božje, koja čista srca zahvaljuju i štuju svog nebeskog Oca. Ja sam uz vas i blagoslivljam vas svojim majčinskim blagoslovom.

Sporočilo Kraljice miru po vidcu Ivanu 4. decembra 2021:

“Dragi otroci,
v tem času velikih milosti, v istem trenutku pa tudi velikih preizkušenj za vse tiste, ki želijo slediti poti miru, vas tudi danes vabim: molite, molite, dragi otroci, ne samo z besedami, ampak s srcem.
Živite moja sporočila in spreobrnite se! Molite za spreobrnjenje vseh tistih mojih otrok, ki so daleč od mojega Sina Jezusa.
Dragi otroci, zavedajte se daru, da mi je Bog dovolil biti z vami.
Jaz vam prinašam mir, vi pa ga nosite v svojih srcih in ga dajajte drugim.
Vaša Mati prosi za vse vas in posreduje pri svojem Sinu za vsakega od vas.
Hvala, dragi otroci, ker ste tudi danes odgovorili na moj klic.”
…………….

Sabato 4 Dicembre 2021 la Regina della Pace è apparsa al veggente Ivan ed ha comunicato il seguente messaggio straordinario di Medjugorje:

Cari figli,
in questo tempo di grandi grazie, ma nello stesso momento di grandi prove per tutti coloro che desiderano seguire la via della pace, anche oggi vi invito: pregate, pregate cari figli, non soltanto con le parole, ma con il cuore.
Vivete i miei messaggi e convertitevi! Pregate per la conversione di tutti quei miei figli che sono lontani da mio Figlio Gesù.
Cari figli, siate coscienti del dono che Dio mi ha permesso di stare con voi.
Io vi porto la pace, e voi portatela nei vostri cuori e donatela agli altri.
Vostra Madre prega per tutti voi e intercedo presso suo Figlio per ciascuno di voi.
Grazie, cari figli, perché anche oggi avete risposto alla mia chiamata.

Sporočilo Kraljice miru, ki ga je prejel videc Ivan 6. novembra 2021:

»Dragi otroci,
bodite ubogljivi, bodite verni in odločni v spreobračanju, da bo svetost v vašem življenju vidna in iskrena.
Spodbujajte drug drugega v dobrih delih, da bi vaše življenje na zemlji moglo biti lepše. Molite, dragi otroci, da bi mogli biti odsev moje ljubezni za vse tiste, ki so daleč od Boga. Hvala, ker ste se danes odzvali mojemu klicu.«
………………..
Messaggio della Regina della pace dell’ 6 Novembre 2021 a Ivan di Medjugorje:
Cari figli,
siate obbedienti, siate di fede e decisi nella conversione affinché la santità nella vostra vita sia trasparente e sincera. Incoraggiatevi gli uni gli altri nel fare il bene, affinché la vostra vita sulla terra possa essere più bella. Pregate cari figli perché possiate essere il riflesso del mio amore per tutti quelli che sono lontani da Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata oggi.

Sporočilo Kraljice miru, ki ga je prejel videc Ivan 16. oktobra 2021:

»Dragi otroci, danes vas še enkrat kličem k spreobrnjenju.
Otročiči, molite, molite in trudite se za svoje osebno spreobrnjenje, da bi bili znamenje Božje ljubezni za druge.
Hvala, dragi otroci, ker ste se odzvali mojemu klicu danes, še enkrat.«
………………….
Messaggio della Regina della pace dell’ 16 Ottobre 2021 a Ivan di Medjugorje:
“Cari figli, oggi ancora una volta vi chiamo alla conversione. Figlioli, pregate, pregate e lavorate sulla vostra conversione personale affinché siate il segno dell’amore di Dio per gli altri.
Grazie cari figli per aver risposto alla mia chiamata oggi, ancora una volta”.

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. novembra 2021:

“Dragi otroci!
Z vami sem v tem usmiljenem času in vse vas kličem, da bi bili nosilci miru in ljubezni v tem svetu, kjer vas, otročiči, Bog po meni kliče, da bi bili molitev in ljubezen in izraz raja tukaj na zemlji.
Naj bodo vaša srca izpolnjena z radostjo in vero v Boga, da bi imeli, otročiči, popolno zaupanje v Njegovo sveto voljo. Zato sem z vami, ker me On, Najvišji, pošilja med vas, da vas spodbudim k upanju; in vi boste ustvarjalci miru v tem nemirnem svetu.
Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”
…………….
„Draga djeco!
S vama sam u ovom milosrdnom vremenu i pozivam vas sve da budete nositelji mira i ljubavi u ovom svijetu, gdje vas, dječice, Bog preko mene poziva da budete molitva i ljubav i izraz raja ovdje na zemlji.
Neka vaša srca budu ispunjena radošću i vjerom u Boga da imate, dječice, potpuno povjerenje u njegovu svetu volju. Zato sam s vama, jer me On, Svevišnji, šalje među vas da vas potaknem na nadu i vi ćete biti mirotvorci u ovom nemirnom svijetu.
Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Izredno sporočilo Kraljice miru, ki ga je prejel videc Ivan 4. septembra 2021:

Nocoj je Marija prišla posebno radostna in vesela med vse nas. Čim je prišla, je pozdravila vse s svojim običajnim pozdravom: “Naj bo hvaljen Jezus, dragi moji otroci.”
Nato je Marija stegnila svoje roke in molila nad vsemi nami, še posebno nad vami, bolniki in duhovniki, ki ste prisotni na tem srečanju. Nato je vsem nam namenila naslednje besede: Preberi več o Izredno sporočilo Kraljice miru, ki ga je prejel videc Ivan 4. septembra 2021:

Spročilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. avgusta 2021:

“Dragi otroci!
Z radostjo vas vse kličem, otročiči, ki ste se odzvali mojemu klicu, bodite radost in mir. Pričujte s svojim življenjem za nebesa, ki vam jih prinašam. Čas je, otročiči, da bi bili odsev moje ljubezni za vse tiste, ki ne ljubijo in katerih srca je osvojilo sovraštvo. Ne pozabite: Jaz sem z vami in posredujem za vse vas pri svojem sinu Jezusu, da vam da svoj mir. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”
………………………
Poruka, 25. kolovoz 2021
„Draga djeco!
S radošću vas sve pozivam, dječice, koji ste se odazvali mome pozivu, budite radost i mir. Svjedočite svojim životima nebo koje vam nosim. Vrijeme je, dječice, da budete odsjaj moje ljubavi za sve one koji ne ljube i čija srca je osvojila mržnja. Ne zaboravite: ja sam s vama i zagovaram za sve vas pred mojim sinom Isusom da vam dadne svoj mir. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Izredno sporočilo Kraljice miru po vidcu Ivanu 14. avgusta 2021:

Tudi nocoj je prišla Marija k nam posebno radostna in vesela. Čim je prišla, je pozdravila vse s svojim običajnim materinskim pozdravom: “Naj bo hvaljen Jezus, dragi otroci moji.”
Nato je Marija dvignila pogled in stegnila roke nad nami in nekaj časa molila za nas, prisotne. Potem je posebej molila za duhovnike, prisotne na tem srečanju, in prav tako za bolnike.
Nato se je obrnila na nas s sledečimi besedami:
Preberi več o Izredno sporočilo Kraljice miru po vidcu Ivanu 14. avgusta 2021:

Izredno sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji Pavlović Lunetti 6. avgusta 2021:

“Brez Boga nimate niti prihodnosti niti večnega življenja,
zato se spreobrnite in vrnite k Bogu.”

(Vidkinja Marija pa je k temu dodala, naj molimo, da bomo močni v veri.) Preberi več o Izredno sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji Pavlović Lunetti 6. avgusta 2021: