Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. julija 2021:

“Dragi otroci! Kličem vas, da bi bili molitev za vse tiste, ki ne molijo. Pričujte, otročiči, s svojim življenjem o radosti, da ste moji, Bog pa bo uslišal vaše molitve in vam dal mir v tem nemirnem svetu, kjer vladata oholost in sebičnost. Otročiči, bodite darežljivi in ljubezen moje ljubezni, da bodo pogani občutili, da ste moji, in se spreobrnili k mojemu brezmadežnem Srcu. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”
…………………………………..
Poruka, 25. srpanj 2021
„Draga djeco! Pozivam vas da budete molitva za sve one koji ne mole. Svjedočite, dječice, vašim životima radost da ste moji, a Bog će uslišati vaše molitve i dati vam mir u ovom nemirnom svijetu, gdje oholost i sebičnost vlada. Dječice, vi budite darežljivi i ljubav moje ljubavi, da pogani osjete da ste moji i da se obrate mom Bezgrješnom Srcu. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Izredno sporočilo Kraljice miru po vidcu Ivanu 17. julija 2021:

Dragi duhovniki, dragi prijatelji v Kristusu, še enkrat vas iz srca pozdravljam na tem molitvenem srečanju, skupaj z našo Kraljico miru. Čas, v katerem sedaj živimo, je čas počitka, čas letnega počitka in sprašujemo se, kako bi se spočili. Mnogi gredo v hribe, na morje, berejo kakšno knjigo, nekateri drugi gredo na sprehode.
Marija nas kliče, da bi drugače počivali. Ona nam kaže, da se je mogoče spočiti s svojim spreobrnjenjem. Spreobrnjenje zajame celotno bit vsake osebe, zajame telo, dušo, besede in dejanja.
Sveti Marko nam v svojem evangeliju pove:
Prve Jezusove besede na začetku Njegovega delovanja so bile:
»Spreobrnite se, verujte evangeliju.«
Spreobrnjenje ni nekaj površinskega, zunanjega, ni površno branje
Božje besede. Spreobrnjenje je osebno srečanje z Jezusom. In Marija nas vodi prav po tej poti, tako da lahko srečamo Jezusa v sedanjem času.

Danes je Marija prišla med nas zelo vesela in radostna. Vse nas je pozdravila s svojim materinskim pozdravom: »Naj bo hvaljen Jezus, dragi otroci moji.« Stegnila je roke nad vse in dalj časa molila nad duhovniki in nad prisotnimi bolniki. Potem se je vrnila k nam z naslednjimi besedami
…………………
“Dragi otroci,
ne pozabite, da ste tukaj na zemlji na poti v večnost. Zato, dragi otroci, bodite odprti Božji ljubezni in opustite sebičnost in greh. Naj bo vaša radost edino v vsakodnevnem odkrivanju Boga preko molitve. Zato izkoristite dobro ta čas.
Hvala, dragi otroci, ker ste se še enkrat odzvali mojemu klicu.”
…………………

Marija je nato vse blagoslovila s svojim materinskim blagoslovom. Blagoslovila je tudi vse nabožne predmete, ki ste jih prinesli. Jaz sem ji, kot vedno, priporočil vse vas, vaše namene, vaše potrebe, vaše družine in na poseben način sem ji priporočil vse tiste, ki so me prosili za molitev.
Marija je nato še nekaj časa molila za družine, za mlade, za svetost v družinah. S to molitvijo je odšla v znamenju luči in križa s pozdravom:
»Pojdite v miru, dragi moji otroci.«

(Vir: Radio Maria)

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. junija 2021:

“Dragi otroci!
Moje srce je radostno, ker vsa ta leta vidim vašo ljubezen in odprtost mojemu klicu. Danes vas vse kličem: molite z menoj za mir in svobodo, ker satan je močan in želi s svojimi prevarami odvesti čim več src od mojega materinskega srca. Zato se odločite za Boga, da vam bo dobro na zemlji, ki vam jo je dal Bog. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”
…………….
Poruka, 25. lipanj 2021
„Draga djeco!
Moje je srce radosno jer kroz ove godine vidim vašu ljubav i otvorenost mom pozivu. Danas vas sve pozivam: molite se sa mnom za mir i slobodu, jer sotona je jak i želi svojim prevarama odvesti što više srca od mog majčinskog srca. Zato se odlučite za Boga da vam bude dobro na zemlji koju vam je Bog dao. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Izredno sporočilo Kraljice miru po vidcu Ivanu 19. junija 2021:

“Dragi otroci,
zame ste vi vsi pomembni. Molite in radujte se z menoj, veselite se za vsako srce, ki je bilo prineseno in se je ohranilo do danes.
Danes še posebej molite za vse molitvene skupine, ki se pripravljajo na moj prihod.
Mati moli za vsakega od vas in posreduje za vsakega od vas pred svojim Sinom.
Hvala, dragi otroci, ker ste se tudi danes odzvali mojemu klicu.”
………………………….
Messaggio della Regina della pace del 19 Giugno 2021 a Ivan di Medjugorje
“Cari figli
voi siete tutti importanti per me. Pregate e gioite insieme a me, rallegratevi di ogni cuore che è stato trasportato e preservato fino ad oggi.
Pregate specialmente oggi per tutti i gruppi di preghiera che si stanno preparando per la mia venuta.
La Madre sta pregando per ciascuno di voi ed intercede per ciascuno di voi davanti a suo figlio.
Grazie cari figli perché anche oggi avete risposto alla mia chiamata.”
(Radio Maria)

Sporočilo Kraljice miru, ki ga je prejel medžugorski videc Ivan 13. junija 2021 v Mestrini (Padova):

»Dragi otroci,
že tolikokrat sem ponovila in nocoj želim še enkrat ponoviti:
‘Molite, dragi otroci, za spreobrnjenje.’
Nocoj vas posebej vabim, da bi molili za spreobrnjenje v družinskem krogu.
Molite za vse otroke, ki so se oddaljili od svojih staršev, in obratno, molite za tiste starše, ki zanemarjajo svoje otroke.
Prosim vas, molite, da bi Božja milost in delovanje Svetega Duha vodila te otroke in te starše, ki so daleč od združenja z mojim Sinom Jezusom Kristusom.
Hvala, dragi otroci, ker ste se tudi nocoj odzvali mojemu klicu.«
……………………..
“Cari figli, così tante volte ho ripetuto e questa sera desidero ancora una volta ripetere: “Pregate cari figli per la conversione”.
In particolare questa sera vi invito a pregare per la Conversione nell’ambito famigliare.
Pregate per tutti i figli che si sono allontanati dai propri genitori e viceversa pregate per quei genitori che stanno trascurando i propri figli.
Vi prego pregate che la Grazia Divina e l’azione dello Spirito Santo guidi questi figli e questi genitori che sono lontani dall’unione con mio Figlio Cristo Gesù.
Grazie cari figli perché anche questa sera avete risposto alla mia chiamata.”
(Radio Maria)

Izredno sporočilo Kraljice miru po vidcu Ivanu 1. junija 2021:

“Otročiči,
molite, molite, molite za mir, da bi vsak človek v svetu občutil, da potrebuje mir in da preko vas mir steče v svet, v vsa srca.
Ne govorite o miru, ampak živite mir, molitev je hrana za vaš mir.
Hvala vam, ker ste se tudi danes odzvali na moj klic.”
……………………………
Dječice
molite, molite, molite za mir, kako bi svaki čovjek u svijetu osjetio da treba mir i da preko vas mir potječe svijetom u svim srcima.
Ne govorite o miru nego živite mir, molitva je hrana za vaš mir. Hvala vam jer ste se i danas odazvali mome pozivu.

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. maja 2021:

“Dragi otroci,
gledam vas in kličem: vrnite se k Bogu, ker On je ljubezen, tudi mene je iz ljubezni poslal k vam, da vas vodim na poti spreobračanja. Pustite greh in zlo, odločite se za svetost in radost bo zavladala, vi pa boste moje iztegnjene roke v tem izgubljenem svetu. Želim, da bi bili molitev in upanje za tiste, ki niso spoznali Boga ljubezni. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu!”

………………………
Poruka, 25. svibanj 2021
”Draga djeco,
gledam vas i pozivam: vratite se Bogu jer On je ljubav i mene je iz ljubavi poslao vama da vas vodim na putu obraćenja. Ostavite grijeh i zlo, odlučite se na svetost i radost će zavladati, a vi ćete biti moje ispružene ruke u ovom izgubljenom svijetu. Želim da budete molitva i nada onima koji nisu upoznali Boga ljubavi. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.”

Izredno sporočilo po vidcu Ivanu 8. maja 2021:

»Dragi otroci,
jaz sem z vami in se zahvaljujem Bogu za vsakega od vas, ki je z resnostjo sprejel klic k molitvi. Prosim za vse vas in posredujem pred svojim Sinom za vsakega od vas. Prosim za vašo vztrajnost in za vašo prepustitev.
Hvala, dragi otroci, ker ste se danes, še enkrat, odzvali mojemu klicu.«

Medjugorje, messaggio straordinario dell’8 maggio 2021 al veggente Ivan
“Cari figli
io sono con voi e ringrazio Dio per ognuno di voi che con serietà ha accettato la chiamata alla preghiera. Io prego per voi tutti e intercedo davanti a mio figlio per ognuno di voi. Io prego per la vostra perseveranza e per il vostro abbandono. Grazie cari figli per aver risposto alla mia chiamata ancora una volta oggi”.

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. aprila 2021:

“Dragi otroci! Danes vas kličem, da bi za svojo vero pričevali v barvah pomladi. Naj bo to vera upanja in poguma. Naj se, otročiči, vaša vera ne omaje v nobeni situaciji, niti v tem času preizkušnje. Pojdite pogumno z vstalim Kristusom proti nebesom, ki so vaš cilj. Jaz vas spremljam na tej poti svetosti in vas vse polagam v svoje Brezmadežno srce. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”
…….
Poruka, 25. travanj 2021
„Draga djeco! Danas vas pozivam da vašu vjeru svjedočite u bojama proljeća. Neka to bude vjera nade i hrabrosti. Neka se, dječice, vaša vjera ne pokoleba ni u kojoj situaciji, pa ni u ovom vremenu kušnje. Idite hrabro s Kristom uskrslim prema nebu koje je vaš cilj. Ja vas pratim na tom putu svetosti i sve vas stavljam u svoje Bezgrješno srce. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Sporočilo Kraljice miru po vidcu Ivanu 17. aprila 2021:

“Dragi otroci, to je čas odgovornosti, sprejmite in živite moja sporočila odgovorno. Vrnite se k mojemu Sinu, vrnite se k molitvi. Otročiči, dovolite Bogu, da govori vašemu srcu. Satan želi kraljevati in uničiti vaše življenje. Otročiči, bodite vztrajni, pogumni, potrpežljivi in močni za svetost. Jaz sem z vami in vas vse blagoslavljam s svojim materinskim blagoslovom. Hvala, dragi otroci, ker ste odgovorili še enkrat, danes, na moj klic.”
………………

Cari figli, questo è il tempo della responsabilità, accettate e vivete i miei messaggi in maniera responsabile. Tornate a mio Figlio, tornate alla preghiera. Figlioli, permettete a Dio di parlare al vostro cuore. Satana vuole regnare e distrugge la vostra vita. Figlioli siate perseveranti, coraggiosi, pazienti e forti per la Santità. Io sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie, cari figli, di avete risposto ancora una volta, oggi alla mia chiamata.