Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. decembra 2021:

“Dragi otroci! Danes vam prinašam svojega Sina Jezusa, da vam da svoj mir. Otročiči, brez miru nimate prihodnosti niti blagoslova, zato se vrnite k molitvi, ker sta sadova molitve radost in vera, brez katere ne morete živeti. Današnji blagoslov, ki vam ga dajemo, nesite v svoje družine in obogatite vse tiste, s katerimi se srečujete, da občutijo milost, ki jo vi prejemate. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”
…………………………………….
Poruka, 25. prosinac 2021
„Draga djeco! Danas vam nosim svog Sina Isusa da vam da svoj mir. Dječice, bez mira nemate budućnosti ni blagoslova, zato vratite se molitvi jer plod molitve su radost i vjera, bez koje ne možete živjeti. Današnji blagoslov koji vam dajemo, nosite u svoje obitelji i obogatite sve one s kojima se susrećete, da osjete milost koju vi primate. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Sporočilo, ki ga je prejel videc Jakov na letnem srečanju s Kraljico miru 25. decembra 2021:

“Dragi otroci, vi ste in se imenujete Božji otroci. Ko bi le vaša srca občutila to neizmerno ljubezen, ki jo ima Bog do vas, bi se mu vaša srca priklanjala in se mu zahvaljevala v vsakem trenutku življenja. Zato, otročiči, danes, na ta milostni dan, odprite svoja srca in prosite Gospoda za dar vere, da bi v resnici mogli postati vredni imena Božjih otrok, ki se čistega srca zahvaljujejo in spoštujejo svojega nebeškega Očeta. Jaz sem z vami in vas blagoslavljam s svojim materinskim blagoslovom.”
…………….
Godišnje Gospino ukazanje Jakovu – 25. prosinca 2021.
Draga djeco, vi jeste i zovete se djeca Božja. Kada bi samo vaša srca osjetila tu neizmjernu ljubav koju Bog ima prema vama, vaša bi Mu se srca klanjala i zahvaljivala u svakom trenutku vašega života. Zato, dječice, danas na ovaj milosni dan otvorite vaša srca i molite Gospodina za dar vjere, da biste uistinu mogli postati dostojni imena djece Božje, koja čista srca zahvaljuju i štuju svog nebeskog Oca. Ja sam uz vas i blagoslivljam vas svojim majčinskim blagoslovom.

Mirjana – največ duš gre za Božič v nebesa

Mirjana pravi, da je videla nebesa in da jo je Gospa vprašala, če želi videti tudi pekel. Ni hotela, ker v Sarajevu živi sama, brez družbe drugih vidcev, in bi jo bilo strah. Zato ji pekla Marija ni pokazala. Povedala pa ji je, da v vicah obstajajo nekakšna nadstropja: nekateri kakor, da so čisto blizu pekla, in potem vse višje in višje do tistih, ki so najbližje nebesom. Marija je tudi rekla, da ljudje mislijo, da gre največ duš iz vic v nebesa na dan vernih duš. To ni točno. Največ jih gre na Božič. Preberi več o Mirjana – največ duš gre za Božič v nebesa

Sporočilo Kraljice miru po vidcu Ivanu 4. decembra 2021:

“Dragi otroci,
v tem času velikih milosti, v istem trenutku pa tudi velikih preizkušenj za vse tiste, ki želijo slediti poti miru, vas tudi danes vabim: molite, molite, dragi otroci, ne samo z besedami, ampak s srcem.
Živite moja sporočila in spreobrnite se! Molite za spreobrnjenje vseh tistih mojih otrok, ki so daleč od mojega Sina Jezusa.
Dragi otroci, zavedajte se daru, da mi je Bog dovolil biti z vami.
Jaz vam prinašam mir, vi pa ga nosite v svojih srcih in ga dajajte drugim.
Vaša Mati prosi za vse vas in posreduje pri svojem Sinu za vsakega od vas.
Hvala, dragi otroci, ker ste tudi danes odgovorili na moj klic.”
…………….

Sabato 4 Dicembre 2021 la Regina della Pace è apparsa al veggente Ivan ed ha comunicato il seguente messaggio straordinario di Medjugorje:

Cari figli,
in questo tempo di grandi grazie, ma nello stesso momento di grandi prove per tutti coloro che desiderano seguire la via della pace, anche oggi vi invito: pregate, pregate cari figli, non soltanto con le parole, ma con il cuore.
Vivete i miei messaggi e convertitevi! Pregate per la conversione di tutti quei miei figli che sono lontani da mio Figlio Gesù.
Cari figli, siate coscienti del dono che Dio mi ha permesso di stare con voi.
Io vi porto la pace, e voi portatela nei vostri cuori e donatela agli altri.
Vostra Madre prega per tutti voi e intercedo presso suo Figlio per ciascuno di voi.
Grazie, cari figli, perché anche oggi avete risposto alla mia chiamata.

Medžugorje 8. decembra 1981

Medžugorje, sporočilo z dne 8. decembra 1981

“Če ste v težavah ali v stiski, pridite k meni. Če nimate moči se postiti ob kruhu in vodi, se lahko odpoveste drugim stvarem. Poleg hrane bi se bilo dobro odreči televiziji, saj ste – po gledanju televizijskih programov – raztreseni in ne morete moliti. Lahko bi se tudi odrekli alkoholu, cigaretam in drugim užitkom. Sami veste, kaj morate storiti.”

Medjugorje, messaggio del 8 Dicembre 1981
“Se siete in difficoltà o nel bisogno, venite a me. Se non avete la forza di digiunare a pane e acqua, potete rinunciare a altre cose. Oltre che al cibo, sarebbe bene rinunciare alla televisione, perché – dopo aver guardato i programmi televisivi – siete distratti e non riuscite a pregare. Potreste rinunciare anche all’alcool, alle sigarette e ad altri piaceri. Sapete da voi stessi ciò che dovreste fare”.

December 8, 1981 Feast of the Immaculate Conception

Our Lady answers questions the visionaries have about their futures. “I would like all of you to become priests and religious, but only if you desire it. You are free. It is up to you to choose.

If you are experiencing difficulties or if you need something, come to me. If you do not have the strength to fast on bread and water, you can give up a number of things. It would be a good thing to give up television, because after seeing some programs, you are distracted and unable to pray. You can give up alcohol, cigarettes, and other pleasures. You yourselves know what you have to do.”

Our Lady then profoundly kneels down, serious with Her hands extended. She prays to Jesus: “My beloved Son, I beseech you to be willing to forgive the world its great sin through which it offends you.”